DERNEĞİMİZ

Kuruluş Amacımız ve Faaliyet Alanlarımız

2017 yılında kurulan derneğimizin adı ‘’Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği ‘’dir. Kısa ismi ‘’GSAHD’’ dir.
Dernek, tüzükte gösterilen amaçlarını yerine getirmek için hukuk, eğitim, sosyal kültürel, ticari, iktisadi, sportif alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Cumhuriyet’in değerlerine ve Galatasaraylılık duruş ve değerlerine uygun olarak:
Galatasaray’a maddi manevi hiçbir çıkar gözetmeden, ruhen ve kalben bağlı olan, Galatasaray’ı seven Galatasaraylılığı yaşam ve mutluluk kaynağı olarak gören Galatasaraylı avukatları, hukukçu öğretim üyeleri ile yargıç-savcıları ve stajyer avukatları bir çatının altında toplayarak Galatasaray’a yarar sağlamaya yönelik bir dayanışma grubu oluşturmak,
Galatasaray Spor Kulübü’ne ve tüm Galatasaray camiasına katkı sağlayabilecek hukuksal çalışmalar yapmak ve bu amaçtaki çalışma konuları ile ilgili hukuki süreçleri izlemek,
Kamuoyunda Galatasaray camiası yararına etkin hukuksal çalışmalar yapmak,
Galatasaray’ın kulüp olarak en çağdaş ve modern yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin biçimde görev üstlenmek,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Camiasının ve Türk Sporunun geleceğine yön veren, saygın ve etkin itici gücü olmak için gerekli çalışmalar yapmak,
Galatasaraylı taraftar sayısını arttırmak ve Galatasaraylılığı daha geniş kitlelere yaymak için yasalara uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf ve derneklerle birlikte olmak ve bu kuruluşlarla uygun koşullarda ortak çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
Özellikle üniversiteli gençlerde Galatasaraylılık duruşunun, ruh ve düşüncesinin geliştirmesine katkıda bulunmak,
Spor ahlak ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmeye, eğitmeye yönelik hukuksal yapının oluşmasına çalışmak.

Derneğimizin Çalışma Biçimi

Dernek belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:
Spor hukukunun geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapar veya yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil, festival, fuar ve diğer etkinliklerde bulunur. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma ve etkinlik düzenleyebilir.
Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma, inceleme yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi kurabilir.
Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir.
Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burs verebilir.
Sosyal tesisler ve lokaller açabilir, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.
Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir. Dernekler Kanunu’na ve mevzuata uygun olmak kaydı ile başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere; federasyonlara üye olabilir.