Dernek Tüzüğü

GALATASARAYLI HUKUKÇULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Logosu

Madde 1–  Derneğin adı “Galatasaraylı Hukukçular Derneği”dir. Kısa ismi “GSHD”dir. Logo olarak, terazi ekseni – altında aslan objesi olan sarı ve kırmızı renkli, bir örneği – ekte yer alan logo kullanılır.
Derneğin Merkezi

Madde 2– Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi bulunmamaktadır.

Derneğin Amacı ve Çalışma Biçimi

Madde 3– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Atatürk İlke ve inkılâplarına, Cumhuriyet’in değerlerine ve Galatasaraylılık duruş ve değerlerine uygun olarak: 
A) Galatasaray’a maddi manevi hiçbir çıkar gözetmeden, ruhen ve kalben bağlı olan, Galatasaray’ı seven ve Galatasaraylılığı yaşam ve mutluluk kaynağı olarak gören Galatasaraylı avukatları, stajyer avukatları, idari hakim ve savcıları, adli hakim ve savcıları, noterleri, arabulucuları, bilirkişileri, bürokratları, akademisyenleri, büyükelçileri, hukukçu öğretim üyelerini bir çatının altında toplayarak Galatasaray’a yarar sağlamaya yönelik bir dayanışma grubu oluşturmak,
B) Galatasaray Spor Kulübü’ne ve tüm Galatasaray camiasına katkı sağlayabilecek hukuksal çalışmalar yapmak ve bu amaçtaki çalışma konuları ile ilgili hukuki süreçleri izlemek,
C) Kamuoyunda Galatasaray camiası yararına etkin hukuksal çalışmalar yapmak,
D) Galatasaray’ın kulüp olarak en çağdaş ve modern yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin biçimde görev üstlenmek,
E) Galatasaray Spor Kulübü Derneği Camiasının ve Türk Sporunun geleceğine yön veren, saygın ve etkin itici gücü olmak için gerekli çalışmalar yapmak
F) Galatasaraylı taraftar sayısını arttırmak ve Galatasaraylılığı daha geniş kitlelere yaymak için yasalara uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf ve derneklerle birlikte olmak ve bu kuruluşlarla uygun koşullarda ortak çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek
G) Özellikle Üniversiteli gençlerde Galatasaraylılık duruşunun, ruh ve düşüncesinin geliştirmesine katkıda bulunmak,
H) Spor ahlâk ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmeye, eğitmeye yönelik hukuksal yapının oluşmasına çalışmak
I)Galatasaray’a gönül veren hukukçuları; derneğe üye olmayan taraftar, sempatizan olan yönetici ve iş adamları ile birlikte Galatasaray Spor Kulübüne maddi ve manevi katkıda bulunmak için tanışma ve görüşmelerini sağlamak, birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı olmak ve böylece karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel ve ticari işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek
Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 4– Dernek, iş bu Tüzükte gösterilen amaçlarını yerine getirmek için hukuk, eğitim,  sosyal, kültürel, ticari, iktisadi, sportif alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterebilir.
Derneğin Çalışma Biçimi
Madde 5– Dernek belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:
A) Spor hukukunun geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapar veya yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil, festival, fuar ve diğer etkinliklerde bulunur. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma ve etkinlik düzenleyebilir.
B) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma, inceleme yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi kurabilir.
C) Derneğin amacına uygun Toplantı, defile, gösteriler, geziler, kongre, sergiler, spor faaliyetleri ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir.
D) Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burs verebilir.
E) Sosyal tesisler ve lokaller açabilir, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.
F) Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadî işletmeler ve vakıflar kurabilir. Dernekler Kanunu’na ve mevzuata uygun olmak kaydı ile başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere; federasyonlara üye olabilir.
G) Derneğin üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir. Derneğin amacına katkıda bulunmak amacıyla ulusal veya yerel basın organları ile dergilere ilan veya röportaj verebilir, iktisadi işletmeler veya şirketler ile sözleşme veya protokol yapabilir. Şirketler, iktisadi işletmeler veya üçüncü kişilerden sponsorluk alabilir.
H) Galatasaray Spor Kulübüne bütün branşlarında sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlerde spor okulları açabilir.
I) Dernek Üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla geceler, piknikler, sportif organizasyonlar, kokteyller tertipleyebilir.
İ) Aynı amaç için kurulmuş Galatasaray Spor Kulübüne bağlı diğer dernek, vakıf ve yardımlaşma sandığı ile işbirliğine girebilir veya bir araya gelen dernek ve vakıflar ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Konsey ve Vakıflara üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.

Üyeliğin Kazanılması, Üyeliğin Sona Ermesi Ve Üyeliği Etkileyen Diğer Haller
Derneğe Üye Olma (Üyelik)
Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaçlarını benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Galatasaray’ı yaşam kaynağı olarak gören ;
A) Galatasaray Lisesi mezunu olup Galatasaray Spor Kulübüne üye olan Hukuk Fakültesi öğrencileri
B) Türkiye Cumhuriyeti barolarından birine kayıtlı bulunan Avukatlar ve Stajyer Avukatlar ile Adli Yargı Hakim ve Savcıları, İdari Yargı Hakim ve Savcıları,
C) Hukukçu Öğretim Üyeleri, Akademisyenler, Bürokratlar, Anayasa mahkemesi üyeleri ve raportörleri, Sayıştay üyeleri ve uzman denetçileri,
D) T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı sicile kayıtlı Arabulucular,
E) T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına bağlı Bilirkişiler,
F) Türkiye Noterler Birliğine kayıtlı Noterler,
G) T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Büyükelçi ve Ataşeler derneğe üye olmak için başvurabilirler. Bu sıfatlardan birine haiz olmayan kimseler derneğe üye olamazlar.

Üyeliğe Başvuru ve Üyelik Başvurusunun İncelenmesi
Madde 7-

1- Üye olabilme koşullarını taşıyan ve derneğe üye olmayı arzu eden kişiler, dernek tarafından hazırlanmış başvuru formunu doldurup, özgeçmişlerini ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri kendi el yazıları ile yazarak, 2 adet fotoğrafını, TC Kimlik Kartı veya Sürücü belgesi suretini, arşivli adli sicil kaydını ve mesleğini gösteren belgeyi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vermek zorundadır.
2- Birinci fıkrada yer alan belgelerde eksiklik olması halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır.
3- Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun, derneğin en az üç Yönetim Kurulu Üyesi tarafından “öneride bulunan” sıfatıyla imzalaması gerekir. Öneri sahibi üye, önerdiği adayın iş ve sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını yeterince tanıyıp bilmeli ve önerdiği adayın derneğe verdiği başvuru formunda yazılı bilgilerin doğru olduğunu teyit ve taahhüt etmelidir.
4- Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak zorundadır. Başvurusu kabul edilen üyeye sicil numarası verilir ve üye kayıt defterine işlenir. Başvurusu reddedilen kişi, ret tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra üyelik koşullarını yerine getirmesi şartıyla yeniden üyelik başvurusunda bulunabilir.
Üyelik Türleri

Derneğin Asil ve Onursal üye olmak üzere iki tür üyesi bulunmaktadır :
a) Asil üyelik: Üyelik başvurusunda bulunan üyelerin Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabulü durumunda asil üyeliğe hak kazanır. Derneğin asil üyeleri, derneğin mevcut üyeleri ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
b) Onursal Üyelik: Her yıl, derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan en fazla beş kişi Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti ve aidat öderler.
Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 8- Üyeler, iş bu Tüzük hükümleriyle belirlenmiş haklara ve yükümlülüklere sahiptir.
A- Üyelerin Hakları:

 1. 1. Her üye, dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar ve uygulanan hükümlere uygun olarak yararlanma hakkına sahiptir.
 2. 2. Tüm üyeler eşit haklara sahiptir.
 3. 3. Genel Kurula katılma hakkı olan her üyenin bir oy hakkı vardır.
 4. 4. Her asil üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz.
 5. 5. Asil üyeler, Genel Kurul tarafından seçimi yapılan dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir.
  B- Üyelerin Yükümlülükleri:
  1. Üyelik sıfatından doğan görevlerini işbu Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmek,
  2. Derneğin hukuksal, sportif, sosyal ve kültürel bütün faaliyet alanlarında, Dernek amacının gerçekleşmesine yönelik katkılarda bulunmak,
 6. 3. Derneğe karşı borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun hareket etmek ve ödentilerini zamanında ödemek,  
 7. 4. İş bu Tüzük hükümlerine, dernekler mevzuatına ve dernek organlarının aldığı kararlara uymak,
 8. 5.Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek,
 9. 6. Derneğin amacına aykırı olarak Dernekte genel veya politik siyaset yapmamak
  Üyeliğin Olağan Sona Erme Halleri
  Madde 9- Üyenin ölümü, gaipliğine hükmedilmesi, medenî haklarını kullanma (fiil) ehliyetini tamamen kaybetmesi veya herhangi bir sebeple kısıtlama (hacir) altına alınması durumunda üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer.
  Üyelikten Çıkma
  Madde 10- 
 10. (1) Her üye, üyelikten istifa hakkına sahip olup üye kalmaya zorlanamaz. İstifa derneğin kabulüne bağlı değildir. Dernekten çıkmak isteyen üye, bu talebini iadeli taahhütlü mektupla, noter ihbarnamesiyle veya istifa yazısının imza karşılığı elden tevdii yoluyla Yönetim Kurulu Başkanlığına iletmek zorunda olup sözlü istifa talebi işleme alınmaz.
  (2) Üyenin dernekle olan ilişkisi ve üyelik sıfatı, istifa yazısının Yönetim Kurulu başkanlığına tebliği veya tevdii tarihinde sona erer. Ancak üyenin o ana kadar doğmuş bulunan yükümlülükleri, özellikle aidat borçları istifa tarihinden sonra da varlığını korur.
  Disiplin Cezası Uygulanması Sebebiyle Üyeliğin Sona Ermesi
  Madde 11- Usulüne uygun biçimde yürütülen disiplin soruşturması sonucunda, disiplin suçu işlediği tespit edilen üyenin, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten kesin olarak ihraç edildiğine dair karar kendisine tebliği tarihinden itibaren üyelik sıfatı sona erer.
  Disiplin Suçları ve Cezaları
  Madde 12-
 11. (1) Üyelerden,
  a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun suç saydığı fiilleri ika edenler ile tüzük, yönetmelik ve Dernek organları tarafından alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlâl edenler,
  b) İş bu Tüzüğün 8 inci maddesinin (B) bendinin alt başlığında yer alan yükümlülüklere aykırı davrananlar,
  c) Kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar,
  d) Basın ve yayın yoluyla derneğin veya üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunanlar ve Galatasaraylılık değerlerine aykırı davrananlar hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine göre iş bu Tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır.
  (2) Dernek üyeleri hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır:
  a) Kesin İhraç: Üyenin bir daha derneğe üye olarak kabul edilmemek üzere kesin ve kalıcı olarak dernekten çıkarılmasıdır. Kesin ihraç kararı üyeye tebliğ edilir ve üyenin sicilden kaydı silinir; onun sicil numarası başkasına verilmez. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez, dernek üyeliğine bağlı hak ve yetkileri kullanamaz. Buna karşılık üyenin kesin ihraç tarihine kadar doğmuş bulunan yükümlülükleri, özellikle aidat borçları kesin ihraç sonrasında da varlığını korur.
  b) Kınama: Üyenin belirli bir tutum veya davranışının derneğin ilke ve kurallarına aykırı olduğunun ve tasvibi mümkün olmayan bu hususun dernek tarafından kınandığının yazılı olarak üyeye bildirilmesidir. Sicilde kaydı tutulur.
  c) Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği yönünde yazılı olarak ikaz edilmesidir. Uyarma cezasının sicilde kaydı tutulmaz. Sicile geçmez.
  Kesin İhraç
  Madde 13- Aşağıda yer alan durumlardan birisinin varlığı halinde, üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  a) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak, dernekteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına menfaat temin etmek.
  b) Her ne surette olursa olsun derneğin kendisine tevdi ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek veya saklamak.
  c) Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif veya tağyir etmek, saklamak veya Dernekle ilgili bir hususta sahte evrak düzenlemek.
  d) Genel Kurulda ve diğer dernek organlarında yapılan seçimlerde ve oylamalarda oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak, üyelere oy haklarını şu veya bu yönde kullanmaları ya da kullanmamaları konusunda baskı yapmak.
  e) Derneğin amacına ve bunların uygulanmasına yönelik olarak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara kasıtlı ve ısrarlı biçimde uymamak.
  f) Paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa yahut affa uğrasa dahi genel ahlâka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile hüküm giymek.
  g) Derneğe karşı parasal yükümlülüğünü kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın yerine getirmemek.
  h) Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyan vermek suretiyle derneğin veya üyelerinin, başkan ve yöneticilerinin ya da Galatasaraylıların manevî şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etme” fiilini tekrarlamak ya da bu fiili mahsus madde tayini suretiyle işlemek veya üyelerden birine karşı fiilî tecavüzde bulunmak.
  ı) Üyelik için gerekli başvuru koşullarını sonradan kaybetmek.
  j) Yönetim Kurulundan önceden yazılı izin almaksızın Galatasaray Spor kulübü dışında başka herhangi bir sportif derneğe veya vakfa yahut sportif bir şirkete üye olmak, böyle bir kuruluşta seçimle veya seçim dışı gelinen kısmî veya tam zamanlı, ücretli veya ücret almaksızın herhangi bir görevde bulunmak.
  k) Dernekteki nüfuzunu kullanmak suretiyle siyaset yapmak, herhangi bir siyasi oluşum içinde yer almaya çalışmak.
  l) Derneğe ait bilgileri gizlilik ilkesi hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere ifşa etmek.
  Uyarma ve Kınama
  Madde 14- 
 12. (1) İş bu Tüzüğün 13 üncü maddesinde yer alan kesin ihraç hallerinden birine girmemekle beraber, derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştiren, Galatasaraylılık kavramı ve kültürüyle bağdaşmayan veya hukukçuluk mesleğine ya da Galatasaraylılığa yakışmayan herhangi bir tutum veya davranış sergileyen üye, fiilin ağırlığına göre uyarma veya kınama cezası ile cezalandırılır.
  (2) Uyarma veya kınama cezası üyenin aidat ve sair mükellefiyetlerine halel getirmez.
  Soruşturma Usulü
  Madde 15- 
 13. (1) Hakkında bir disiplin suçu işlediği iddiasında bulunulan üyeye Disiplin Kurulu tarafından iadeli taahhütlü mektupla, noterlik kanalıyla veya imza karşılığı elden tevdii yoluyla bir yazı gönderilir. Bu yazıda, isnat edilen fiilin ne olduğu açık ve somut biçimde bildirilir, varsa deliller eklenir ve üyeye, yazılı savunmasını yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi, aksi halde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar edilir.
  (2) Disiplin Kurulu gerekli görürse üyeyi ve isnatta bulunanı ve varsa tanıkları ayrıca davet ederek, davet yazısında bildirilen gün ve saatte ve belirlenen yerde dinleyebilir. Soruşturma sonunda Disiplin Kurulu soruşturma raporunu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu Disiplin Kurulunun raporunu oylar ve gerekli görürse oy çokluğuyla disiplin cezası verir. Disiplin cezası üyeye iadeli taahhütlü mektupla, noterlik kanalıyla veya imza karşılığı elden tevdii yoluyla bildirilir.
  Disiplin Cezalarına Karşı İtirazda Bulunma

Madde 16- 

(1) Uyarma ve kınama cezası alan üyelerin, bu cezalara karşı Genel Kurul nezdinde itiraz hakları yoktur.
(2) Üyelikten kesin olarak ihraç edilen üye, bu cezaya karşı Genel Kurulda itiraz hakkını kullanabilir. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, kesin ihraç kararını tebliğ etmesinden itibaren 30 gün içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılır. Bu takdirde kesin karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir ve Divan Kurulu tarafından gerekli görülmesi durumunda savunması dinlenebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.
İkinci Bölüm

DERNEK ORGANLARI Ve GÖREVLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 17- Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
Genel Kurul
Madde 18- Dernek genel kurulu, dernek tüzüğü ve dernekler mevzuatı çerçevesinde genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek asil üyelerinden oluşur.
Genel Kurulun Toplanma Zamanı
Madde 19- (1) Genel kurul;
a) İş bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
(2) Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Mart ayında, Yönetim Kurulunun çağrısı ve belirlediği gün, yer ve saatte toplanır.
(3) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, derneğin üç üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel Kurulun Çağrı Usulü
Madde 20-

(1) Çağrı Usulü; Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden en az on beş gün önce; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
(3) Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul Toplantı Yeri

Madde 21- Genel kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da, Yönetim Kurulu tarafından veya sulh hukuk hâkiminin çağrı konusunda yetkilendirdiği üyelerce belirlenen adreste yapılır.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 22-

(1) Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararlarının alınabilmesi için ise üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
(2) Yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yukarıdaki çoğunluk aranmaz, ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, hiçbir şekilde Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
(3) Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak; tüzük değişikliği kararları ile derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde 23-

(1) Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
(2) Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak ve kimliklerini göstererek toplantı yerine girerler.
(3) İş bu Tüzüğün 22 nci maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na tevdii edilir.
Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Konular

Madde 24- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı talebiyle, görüşülmesi istenen başkaca konuların gündeme alınması zorunludur.

Adayların Bildirimi
Madde 25–

(1) Dernek Başkan adayları; Yönetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına aday göstereceği kişilerin isimlerini ve imzalarını içeren listeyi, seçimli Genel Kurulun yapılacağı günden en az on beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdii ederler. Bu süre içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına verilmemiş olan aday listeleri seçime katılamaz.
(2) Yönetim Kurulu aday listelerini, üyelerin görebileceği yerlere en az yedi gün süre ile astırmak veya Derneğin web sitesinde yayımlatmak suretiyle üyelerin bilgi almalarını sağlar.
(3) Başkan adayları, Yönetim Kurulu Başkanlığına verdikleri onaylı listelerinde, üyelere gönderilen davet mektubunda belirtilen ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden beş gün önceki çalışma saati bitimine kadar değişiklik yapabilirler. Bu tarihten sonra aday listeleri kesin olup artık herhangi bir değişiklik yapılamaz.
(4) Listede yer alan adaylardan herhangi birisinin vefatı veya görevi kabul etmemesi halinde liste yedeklerle tamamlanır, yeni aday eklenemez. Onaylı listede yer alan Dernek organlarındaki yedekler, asıl üye sayısını tamamlayamadığı takdirde o liste geçersiz sayılır ve seçime giremez.
(5) Aday listeleri Yönetim Kurulunun gözetimi altında Dernek tarafından her liste için değişik renk kullanılmak suretiyle oy pusulası şeklinde bastırılır. Yönetim Kurulu, seçimin yapılacağı genel kurul günü, Dernek tarafından bastırılan bu oy pusulalarını Genel Kurul Başkanlık Divanına teslim eder.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 26- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi,
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, üzerinde üçüncü kişiler lehine bir ayni hak tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin amacına katkıda bulunmak veya faaliyetini sürdürebilmesi için gerektiğinde Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi,
g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,
h) Derneğin üst kuruluşlara katılması veya bunlardan ayrılması,
ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olması veya bunlardan ayrılması,
j) Kesin ihraç kararı verilen üyelerin itirazlarını görüşüp karara bağlamak,
k) Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
l) Dernekler mevzuatına göre sandık kurulmasına karar verilmesi,
m) Derneğin feshedilmesi,
n) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü
Madde 27-

(1) Genel Kurul toplantılarında oy kullanma Divan Başkanının tercihine göre gizli veya açık olarak yapılabilir. Ancak Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile diğer organların üyelerinin seçimi mutlaka gizli oyla yapılır.
(2) Açık oylamada Divan Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli oylamada ise, seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış oy pusulaları ve zarfları dernek kaşesiyle damgalanmış olarak hazırlanır; üyelerce doldurulan pusulalar zarfa konarak kapatılır ve kapalı zarflar içi boş bir kaba atılır. Toplanan oylar oy verme işleminin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak sayılır ve sayımın neticesi tutanakla tespit edilir.
(3) Genel kurul hariç diğer organların kararlarına karşı Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
Yönetim Kurulu ve Çalışma usulü
Madde 28-

(1) Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı, disiplin cezası almamış asil üyeler arasından üç yıl için, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen başkan dâhil 11 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeliği sona eren bir kişi tekrar seçilebilir.
(3) Yönetim Kurulu salt çoğunluğun katılımı ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Her yönetim kurulu üyesi, toplantılara bizzat katılmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarma ve kesin ihraç kararı için üye tam sayısının üçte ikilik çoğunluğu ile karar verir.
(4) Yönetim Kurulu gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli görürse kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan bir Yönetim Kurulu üyesinin, üyeliği düşmüş sayılır ve yerine yedek üye geçer.
(6) Kendisine verilmiş olan görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, derneğin mağduriyetine veya zararına neden olan ya da kendisine verilmiş olan görevi yapmamakta direnen veya savsaklayan Yönetim Kurulu üyesi hakkında Yönetim Kurulu kararıyla 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesi hükümlerine göre resen suç duyurusunda bulunulur.
(7) Yönetim Kurulu toplantılarına Dernek Başkanı, bulunmadığı takdirde üyelik başlangıç tarihine göre kıdemli olan Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesi sırasında Yönetim Kurulu gerek görürse uzman olan bir kişi veya üyeyi davet ederek görüşünü alır. Yönetim Kurulu o görüşe uyup uymamakta serbesttir.
(8) Derneği 50.000,00- TL (Bu bedel iş bu tüzüğün kabul edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren her yıl Tefe + Üfe ortalaması kadar arttırılır ) ve üstü maddi sorumluluk altına sokacak tüm kararlarda Yönetim Kurulu asil üyelerinin en az 7 ( yedi )’sinin olumlu oyu ve imzası olmalıdır.
(9) Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eşit oy almışlarsa üyelik kıdemi fazla olan öncelik taşır. Bu yöntem derneğin tüm organları için geçerlidir. Başkanlığın boşalması halinde ise yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, üyelik başlangıç tarihine göre kıdemli olan Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini yürütür. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri içinde yapılan işlerden sorumlu olup Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 29 – Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organı olup, çalışma ve faaliyetlerini iş bu Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Yönetim Kurulu seçiminden sonra, ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla iki başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter seçmek,
b) Dernek merkezinde ayda en az bir kez önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanmak,
c) Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermek,
d) Derneği üçüncü kişilere karşı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek; icra ve danışma kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,
e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
f) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
g) Genel kurulun aldığı kararları yürütmek,
h) Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak staj, eğitim, spor veya benzeri ihtisas komisyonlarının kurulmasına karar vermek, bu komisyonlara başkan atamak, bu komisyonların çalışmalarını denetlemek ve gerekirse sona erdirmek,
ı) Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
i) Dernekte çalışacak kişileri işe almak, maaşlarını belirlemek ve gerektiğinde işten uzaklaştırmak.
j) Derneğin alacaklarını tahsil etmek, haklarını korumak
k) Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda kurulacak İktisadi İşletmelerin Yönetim ve Denetim şekillerini oluşturmak, idari kadrolarını atamak, İktisadi İşletmelerin temsil ve ilzamına ilişkin kararları almak, İktisadi İşletmelerin çalışma ve uygulama kurallarını tayin ve tespit etmek.
l) Derneğin ve İktisadi İşletmenin işleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, İşletmenin ve Derneğin amacının gerçekleşmesi için orta ve kısa vadeli kredi kullanmak, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, fek ve tadil etmek, finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak.
m) Derneğin amacına katkıda bulunmak amacıyla şirketler, iktisadi işletmeler, üçüncü kişiler ile sözleşme veya protokol yapmak, sponsor almak veya vermek
n) Üyelik başvurularının kabul veya reddine karar vermek,
o) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ziyaretlerde bulunmak,
ö) Dernek tüzüğünün amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı tutum ve davranış içinde bulunan üyelerin durumunun incelenmesini disiplin kurulundan istemek, disiplin kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak,
p) Galatasaray Spor Kulübünden dernek adına loca, kombine almak
r) Galatasaray Spor Kulübüne bağlı dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,
s) Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal açılmasına karar vermek, açılan lokale sorumlu müdür tayin etmek, lokal müdürünü ücretli veya fahri olarak görevlendirmek,
t) Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usullerini belirlemek,
u) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
v) Sağlıklı bir arşiv düzeni oluşturmak, üyelerin sicil kayıtlarını tutmak ve güncelleştirmek,
y) Yasal defterler ile gelen ve giden kayıt defterini, bütçe ve kesin hesap defterlerini ve yardımcı defterlerin tutulmasını, yıllık bilançonun yapılmasını, çağdaş muhasebe sistemi uygulanmasını sağlamak,

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
Madde 30- Yönetim kurulu üye sayısı, üyelikteki boşalmalar üzere göreve çağrılan yedek üyelerin de katılımına rağmen asıl üye sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri içinden seçeceği üç kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Madde 31-

(1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından 3 yıllık görev süresi için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Denetleme Kurulu,
a) Derneğin, iş bu Tüzükte gösterilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdüreceği çalışmalar doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini;
b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, iş bu Tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.
Disiplin Kurulu ve Görevleri
Madde 32-

(1) Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkanı, disiplin cezası almamış asil üyeler arasından üç yıl için, Genel Kurul tarafından seçilen başkan dahil 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
(2) Disiplin kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir kâtip seçer. Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye kurula başkanlık eder.
(3) Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne, amaçlarına Genel kurul ve Yönetim kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyelerin durumlarının incelenmesi için kendisinden istenen görüşü bir rapor halinde hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar ve 15 gün içinde yazılı olarak üyeye tebliğ eder. Kararları tavsiye niteliğindedir.
(4) Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceleme yetkisine sahiptir.
Üçüncü Bölüm

BAŞKANLIK DİVANI
Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 33 –

(1) Başkanlık Divanı; Dernek Başkanı, iki başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı; bu sıfatla, Galatasaraylı Hukukçular Derneğini temsil eder. Başkan; Dernek Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir;
a) Dernek Tüzel kişiliğini temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık yapar,
b) Galatasaray Spor Kulübü Derneği, kurul, kurum ve kuruluşlarla ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.
c) Derneğin organları, birimleri, kurulları, şubeleri ve temsilcilikleriyle üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,
d) Derneğin her türlü faaliyet, hizmet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir,
e) Seçim aday listelerini astırarak veya Derneğin web sitesinde yayınlatarak üyelerin bilgi almasını sağlar,
f) Mevzuatın gerektirdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır.
(3) Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde bu temsil görevi ve yetkileri üyelikte en kıdemli ikinci başkan tarafından kullanılır.

Diğer Kurullar
Madde 34- Dernekte başka kurul ve organlar da ihdas edilebilir. Ancak bu organlara hiçbir şekilde Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri
Madde 35 – Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve her türlü yazışmaları yürütür, imzalar ve üyelik başvurularını kabul eder.
b) Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar.
c) Üyeden alınan aidat ve yardımları üye kayıt defterine işler.
d) Başkan ve Başkan yardımcılarının olmadığı hallerde;
1) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve basınla ilişkileri sağlar
2) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde muhasip üye ile birlikte müştereken derneği temsil eder.

Muhasip Üye
Madde 36- Muhasip Üye, Derneğin mali işlerinin yürütülmesinden, muhasebe kayıtlarının yasal esas usullere göre tutulmasından ve bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Derneğin ve işletmelerinin mali işlerini yürütür. Gelir ve giderleri ilgili deftere işler.

Dernek Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 37- Genel Kurul tarafından yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ VE KAYIT DÜZENİ
Derneğin Gelirleri
Madde 38- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
A) Üyelerin derneğe giriş aidatları ve yıllık aidatlar, 
B) Dernekçe yapılan yayınlardan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışmaları, konferans ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
C) Derneğin mal varlığı değerlerinden elde edilen gelirler, 
D) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile Derneğe yapılan bağışlar ve yardımlar,
E) Kurulmuş olan işletme, sosyal tesis veya lokal yoluyla elde edilecek gelirler,
F) Derneğe sponsor olan iktisadi işletme, vakıf, şirketler ve üçüncü kişilerden elde edilecek gelirler.
Dernek, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. Üyeler, yönetim kurulunca günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve yıllık aidatı muntazaman öder.
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Aidat Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
Madde 39-

(1) Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayında yapılacak ilk toplantıda belirlenir.
(2) Üyeliğe giriş ve yıllık aidatlar döviz cinsinden kararlaştırılamaz.
(3) Yıllık aidatlar, her yıl Kasım ayının son iş günü saat 19.00’a kadar derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına nakden veya havale yahut EFT suretiyle ya da doğrudan dernek veznesine ödenebilir.
(4) Yıllık aidatını takvim yılının Kasım ayı sonuna kadar ödemeyen üyelere yapılacak ihtara rağmen 15 günlük kesin süre içerisinde ödememe durumunun devam etmesi halinde Yönetim Kurulu üyeyi üyelikten çıkarmaya yetkilidir.
(5) Aidat ve diğer borçların süresi içinde ödenmemesi halinde iş bu Tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödenecek asıl borç miktarına kanuni temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.
(6) Yıllık aidatını ödemeyen üye dernek lokalinden, dernek hizmetlerinden yararlanamaz.

Yeniden Üyeliğe Başvuru
Madde 40-

(1) Üyeliği, iş bu Tüzük hükümlerine göre disiplin cezası sonucu sona erenler üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.
(2) Aidat ödememe nedeni ile üyeliği sona ermiş olanlar bu Tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile üyelikten çıkarıldıktan bir yıl sonra yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler.
Defter, Kayıtlar ve Hesap Dönemi
Madde 41- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.
Tasdik Usulü
Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.

Derneğin Borçlanması
Madde 42-

(1) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul tarafından yetki verilmesi ve Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinin bir ya da birkaçının müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli genel kurul tarihini geçemez.
(2) Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
(3) Dernekler Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu dernek mallarının en iyi şekilde muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Yönetim Kurulu derneğin hiçbir gelirini başkasına temlik edemez. Aksi halde Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri temlik edilen miktardan şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Derneğin İç Denetim Şekli
Madde 43- Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde, bir yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna dernek kayıtları denetletilir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları yönetim kurul’una ve denetim kurul’una verilir. Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları denetleme kurul’unca değerlendirilir. Denetim kurulu, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde 7 gün içinde yönetim kurul’una ve toplandığında genel kurula sunar. Uygulama denetleme kurulunun görüşü doğrultusunda yürütülür. Denetleme kurulu gerekli gördüğü hususlarda genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Anlaşmalar
Madde 44- Tüzükten kaynaklanan veya Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm anlaşma ve sözleşmeler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu kararına dayanmayan veya yetki alınmadan yapılan anlaşma ve sözleşmeler dernek tüzel kişiliğini bağlamaz.

Beyanname Verme Yükümlülüğü
Madde 45- Dernek, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, mevzuat kapsamında düzenleyeceği beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar yetkili idarî kuruluşa vermekle yükümlüdür.
Tüzük Değişikliği
Madde 46- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konulmak ve en az 15 gün önceden değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzükte değişiklik yapılabilir. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 47- Dernek genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi hallerinde, genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne bırakılır. Tasfiye ve intikal işlemleri son yönetim kurulunca yapılır.
Hüküm Eksikliği
Madde 48- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medenî Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Tüzüğü ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Platform
Madde 49- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, üye olunan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Galatasaray Spor Kulübüne bağlı diğer dernek ve vakıflar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

Sandık Kurulması
Madde 50- Dernek; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilir.
Lokal
Madde 51- Dernek, üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle ve yönetim kurulu kararıyla lokal açabilir. Dernek; başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. Dernek lokali yönetim kurulunca Dernekler kanunu yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir.

Temsilcilik Açma
Madde 52- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Yürürlük
Madde 53- Bu Tüzük ve değişiklikleri, Genel Kurulun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu tüzük 53 (elli üç) maddeden ibarettir.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)