Dernek Tüzüğü

GALATASARAYLI AVUKATLAR VE HUKUKÇULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı

Madde 1 – Derneğin adı “ Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği ” dir. Kısa ismi “GSAHD” dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2 – Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin Şubesi Açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Çalışma Biçimi

Madde 3 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Atatürk İlke ve inkılâplarına, Cumhuriyet’in değerlerine ve Galatasaraylılık duruş ve değerlerine uygun olarak:

A) Galatasaray’a maddi manevi hiçbir çıkar gözetmeden, ruhen ve kalben bağlı olan,Galatasaray’ı seven ve Galatasaraylılığı yaşam ve mutluluk kaynağı olarak gören Galatasaraylı avukatları, stajyer avukatları, idari hakim ve savcıları, adli hakim ve savcıları, noterleri, arabulucuları, bilirkişileri, bürokratları,  uzlaştırmacıları, akademisyenleri, büyükelçileri, hukukçu öğretim üyelerini bir çatının altında toplayarak Galatasaray’a yarar sağlamaya yönelik bir dayanışma grubu oluşturmak,

B) Galatasaray Spor Kulübü’ne ve tüm Galatasaray camiasına katkı sağlayabilecek hukuksal çalışmalar yapmak ve bu amaçtaki çalışma konuları ile ilgili hukuki süreçleri izlemek

C) Kamuoyunda Galatasaray camiası yararına etkin hukuksal çalışmalar yapmak,

D) Galatasaray’ın kulüp olarak en çağdaş ve modern yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin biçimde görev üstlenmek,

E) Galatasaray Spor Kulübü Derneği Camiasının ve Türk Sporunun geleceğine yön veren, saygın ve etkin itici gücü olmak için gerekli çalışmalar yapmak

F) Galatasaraylı taraftar sayısını arttırmak ve Galatasaraylılığı daha geniş kitlelere yaymak için yasalara uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf ve derneklerle birlikte olmak ve bu kuruluşlarla uygun koşullarda ortak çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek

G) Özellikle Üniversiteli gençlerde Galatasaraylılık duruşunun, ruh ve düşüncesinin geliştirmesine katkıda bulunmak,

H) Spor ahlâk ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmeye, eğitmeye yönelik hukuksal yapının oluşmasına çalışmak

I) Galatasaray’a gönül veren hukukçuları; derneğe üye olmayan taraftar, sempatizan olan yönetici ve iş adamları ile birlikte Galatasaray Spor Kulübüne maddi ve manevi katkıda bulunmak için tanışma ve görüşmelerini sağlamak, birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı olmak ve böylece karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel ve ticari işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4 – Dernek, tüzükte gösterilen amaçlarını yerine getirmek için hukuk, eğitim,  sosyal, kültürel, ticari, iktisadi, sportif alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterebilir.

Derneğin Çalışma Biçimi

Madde 5 – Dernek belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

A) Spor hukukunun geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapar veya yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil, festival, fuar ve diğer etkinliklerde bulunur. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma ve etkinlik düzenleyebilir.

B) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma, inceleme yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi kurabilir.

C) Derneğin amacına uygun Toplantı, defile, gösteriler, geziler, kongre, sergiler, spor faaliyetleri ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir.

D) Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burs verebilir.

E) Sosyal tesisler ve lokaller açabilir, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.

F)  Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadî işletmeler ve vakıflar kurabilir. Dernekler Kanunu’na ve mevzuata uygun olmak kaydı ile başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere; federasyonlara üye olabilir.

G) Derneğin üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir. Derneğin amacına katkıda bulunmak amacıyla ulusal veya yerel basın organları ile dergilere ilan veya röportaj verebilir, iktisadi işletmeler veya şirketler ile sözleşme veya protokol yapabilir. Şirketler, iktisadi işletmeler veya üçüncü kişilerden sponsorluk alabilir.

H) Galatasaray Spor Kulübüne bütün branşlarında sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlerde spor okulları açabilir.

I) Dernek Üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla geceler, piknikler, sportif organizasyonlar, kokteyller tertipleyebilir.

J)Aynı amaç için kurulmuş Galatasaray Spor Kulübüne bağlı diğer GSYİAD leri ile işbirliğine girebilir veya biraraya gelen GSYİAD ler ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Konsey ve Vakıflara üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.                   

Üyeliğin Kazanılması, Üyeliğin Sona Ermesi Ve Üyeliği Etkileyen Diğer Haller

Derneğe Üye Olma (Üyelik)

Madde 6 – Derneğin amaçlarını kabul eden ve Galatasaray’ı yaşam kaynağı olarak gören Türkiye Cumhuriyeti Barolarından birine kayıtlı bulunan Avukatlar ve Stajyer Avukatlar ile Adli Yargı Hakim ve Savcıları, İdari Yargı Hakim ve Savcıları, Hukukçu Öğretim Üyeleri, Akademisyenler, Bürokratlar, Anayasa mahkemesi üyeleri ve raportörleri, Sayıştay üyeleri ve uzman denetçileri, TC Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı Arabulucular, TC Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına bağlı Bilirkişiler, Türkiye Noterler Birliğine kayıtlı Noterler, TC Adalet Bakanlığına bağlı Uzlaştırmacılar, TC Dışişleri Bakanlığına bağlı Büyükelçi ve Ataşeler derneğe üye olmak için başvurabilirler. Bu sıfatlardan birine haiz olmayan kimseler derneğe üye olamazlar.

Üyeliğe Başvuru ve Üyelik Başvurusunun İncelenmesi

Madde 7 – Üye olabilme koşullarını taşıyan ve derneğe üye olmayı arzu eden kişiler, dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup, özgeçmişlerini ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri kendi el yazıları ile yazarak, 2 adet fotoğrafını, nüfus hüviyet cüzdanı suretini, arşivli adli sicil kaydını ve mesleğini gösteren belgeyi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vermek zorundadırlar. Eksik belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılır. Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun, derneğin en az üç Yönetim Kurulu Üyesince ‘’öneride bulunan’’ sıfatıyla imzalaması gerekir. Öneri sahibi üye, önerdiği adayın iş ve sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını yeterince tanıyıp bilmeli ve önerdiği adayın derneğe verdiği başvuru formunda yazılı bilgilerin doğru olduğunu teyit ve taahhüt etmelidir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde asil veya onursal üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak zorundadır. Başvurusu kabul edilen üyeye sicil numarası verilir ve üye kayıt defterine işlenir. Başvurusu reddedilen kişi, ret tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra üyelik koşullarını yerine getirmesi şartıyla yeniden üyelik başvurusunda bulunabilir.                   

Derneğin iki tür üyesi vardır:

a.Onursal Üyelik

Derneğe başvurusu alınmış ancak henüz asil olmayan üyeleri ifade eder. Üyelik başvurusunda bulunan üyelerin yönetim kurulunca üyeliğe kabulü durumunda öncelikle onursal üyeliğe hak kazanırlar. Onursal üyelerin üç yıl boyunca dernek faaliyetlerine katılımları izlenir. Galatasaray ruhuna ve duruşuna uygun olduğuna Yönetim Kurulunun çoğunluğunun karar vermesi durumunda üç yılın sonunda onursal üye asil üyelik hakkını kazanır. Onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı asil üyeliğe geçilmesi ile kazanılır. Olağan veya Olağanüstü genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulunun teklifi veya Genel Kurul üye tamsayısının beşte birinin yazılı teklifi ve genel kurulun çoğunluğunun kabul kararı vermesi durumunda onursal üyeler asil üyeliğe hak kazanırlar.

b. Asil Üyelik

Derneğin asil üyeleri, dernek kuruluşundan sonra ilk genel kurul öncesinde üye olanlar ile onursal üyelerden üç yılın sonunda yönetim kurulunca asil üyeliğe geçmesine kabul edilen üyelerdir. Olağan veya Olağanüstü seçimli genel kurul halleri saklıdır.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 8 – Dernek üyeleri bulunduğu kategoride eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurul’da sadece bir oy hakkı vardır. Asil Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır, vekâleten oy kullanılması söz konusu değildir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her asil üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Asil üyeler genel kurul’ca seçimi yapılan dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir.

Her üye :

A) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,

B) Derneğin hukuksal, sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesine yönelik katkılarda bulunmakla,

C) Derneğe karşı hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun hareket etmekle,

D) Tüzük hükümlerine, dernekler mevzuatına ve dernek organlarının aldığı kararlara uymakla,                 E) Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,
F) Derneğin amacına aykırı olarak dernekte genel veya politik siyaset yapmamakla yükümlüdür.

Üyeliğin Olağan Sona Erme Halleri

Madde 9 – Üyenin ölümü, gaipliğine hükmedilmesi, medenî haklarını kullanma (fiil) ehliyetini tamamen kaybetmesi veya herhangi bir sebeple kısıtlama (hacir) altına alınması durumunda üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer.

Üyelikten Çıkma

Madde 10 – Üye, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa derneğin kabulüne bağlı değildir. Dernekten çıkmak isteyen üye, bu talebini iadeli taahhütlü mektupla, noter ihbarnamesiyle veya istifa yazısının imza karşılığı elden tevdii yoluyla dernek Başkanlığına iletmek zorundadır, sözlü istifa talebi işleme alınmaz. Üyenin dernekle olan ilişkisi ve üyelik sıfatı, istifa yazısının dernek başkanlığına tebliği veya tevdii tarihinde sona erer. Ancak üyenin o ana kadar doğmuş bulunan yükümlülükleri, özellikle aidat borçları istifadan sonra da varlığını korur.

Disiplin Cezası Uygulanması Sebebiyle Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 11 – Disiplin suçu işleyen bir üye, usulüne uygun biçimde yürütülen disiplin soruşturması sonucunda dernek yönetim kurulu tarafından üyelikten kesin olarak ihraç edildiğinde ihraç kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren üyenin bu sıfatı sona erer.                

Genel Olarak Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 12 – Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile tüzük, yönetmelik ve derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlâl edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla derneğin veya üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunanlar ve Galatasaraylılık değerlerine aykırı davrananlar hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları ile cezalandırılır. Dernek üyeleri hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır:

A)KESİN İHRAÇ: Üyenin kesin ve kalıcı olarak (bir daha derneğe üye olarak kabul edilmemek üzere) dernekten çıkarılmasıdır. Kesin ihraç kararı üyeye tebliğ edilir ve üyenin sicilden kaydı silinir; onun sicil numarası başkasına verilmez.

B)KINAMA: Üyenin belirli bir tutum veya davranışının dernek ilke ve kurallarına aykırı olduğunun ve tasvibi mümkün olmayan bu hususun dernekçe kınandığının yazılı olarak üyeye bildirilmesidir. Sicile geçer.

C) UYARMA: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği yönünde yazılı olarak ikaz edilmesidir. Uyarma cezası sicile geçmez.

KESİN İHRAÇ

Madde 13 – Aşağıdaki durumlarda üye, dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılması kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez, dernek üyeliğine bağlı hak ve yetkileri kullanamaz. Buna karşılık üyenin kesin ihraç tarihine kadar doğmuş bulunan yükümlülükleri, özellikle aidat borçları kesin ihraç sonrasında da varlığını korur. Üyelikten kesin ihraç sebebi teşkil eden haller şunlardır:

A) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak, dernekteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına menfaat temin etmek,

B) Her ne surette olursa olsun derneğin kendisine tevdi ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek veya saklamak,                

C) Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif veya tağyir etmek, saklamak veya Dernekle ilgili bir hususta sahte evrak düzenlemek,

D)Genel Kurulda ve diğer dernek organlarında yapılan seçimlerde ve oylamalarda oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak, üyelere oy haklarını şu veya bu yönde kullanmaları ya da kullanmamaları konusunda baskı yapmak,                

E) Derneğin amacına ve bunların uygulanmasına yönelik olarak genel kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara kasıtlı ve ısrarlı biçimde uymamak,

F)Paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa yahut affa uğrasa dahi genel ahlâka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile hüküm giymek,

G) Derneğe karşı parasal yükümlülüğünü kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın yerine getirmemek,

H) Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyan vermek suretiyle derneğin veya üyelerinin, başkan ve yöneticilerinin ya da Galatasaraylıların manevî şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etme”  fiilini tekrarlamak ya da bu fiili mahsus madde tayini suretiyle işlemek veya üyelerden birine karşı fiilî tecavüzde bulunmak,                

I) Üyelik için gerekli başvuru koşullarını sonradan kaybetmek,

J) Yönetim Kurulu’nun önceden yazılı iznini almaksızın Galatasaray Spor kulübü dışında başka herhangi bir sportif derneğe veya vakfa yahut sportif bir şirkete üye olmak, böyle bir kuruluşta seçimle veya seçim dışı gelinen kısmî veya tam zamanlı, ücretli veya ücret almaksızın herhangi bir görevde bulunmak.                 

K) Dernekteki nüfuzunu kullanmak suretiyle siyaset yapmak, herhangi bir siyasi oluşum içinde yer almaya çalışmak,                

L) Derneğe ait bilgileri gizlilik ilkesi hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere ifşa etmek,

UYARMA VE KINAMA

Madde 14 – Yukarıda sayılan kesin ihraç hallerinden birine girmemekle beraber, derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştiren, Galatasaraylılık kavramı ve kültürüyle bağdaşmayan veya hukukçuluk mesleğine ya da Galatasaraylılığa yakışmayan herhangi bir tutum veya davranış sergileyen üye, fiilin ağırlığına göre uyarma veya kınama cezası ile cezalandırılır. Uyarma veya kınama cezası üyenin aidat ve sair mükellefiyetlerine halel getirmez.                   

SORUŞTURMA USULÜ

Madde 15 – Hakkında bir disiplin suçu işlediği iddiasında bulunulan üyeye dernek disiplin kurulunca iadeli taahhütlü mektupla, noterlik kanalıyla veya imza karşılığı elden tevdi yoluyla bir yazı gönderilir. Bu yazıda, isnat edilen fiilin ne olduğu açık ve somut biçimde bildirilir, varsa deliller eklenir ve üyeye, yazılı savunmasını 15 gün içinde vermesi, aksi halde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar edilir. Disiplin kurulu gerekli görürse üyeyi ve isnatta bulunanı ve varsa tanıkları ayrıca davet ederek, davet yazısında bildirilen gün ve saatte ve belirlenen yerde dinleyebilir. Soruşturma sonunda disiplin kurulu soruşturma raporunu yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu disiplin kurulunun raporunu oylar ve gerekli görürse oy çokluğuyla disiplin cezasını verir. Disiplin cezası üyeye iadeli taahhütlü mektupla, noterlik kanalıyla veya imza karşılığı elden tevdi yoluyla bildirilir.                   

Disiplin Cezalarına Karşı İtirazda Bulunma

Madde 16 – Uyarma ve kınama cezası alanların, bu cezalara karşı dernek genel kurulu nezdinde itiraz hakları yoktur. Disiplin Kurulu’nun önerisine göre üyelikten kesin olarak ihraç edilen üye, bu cezaya karşı genel kurul’da itiraz hakkını kullanabilir. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, kesin ihraç kararını tebliğ etmesinden itibaren yazılı olarak yapılır. Bu takdirde kesin karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir ve Divan Kurulunca gerekli görülmesi durumunda savunması dinlenebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.                

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 17 – Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetleme Kurulu

D) Disiplin Kurulu

Madde 18 – Dernek genel kurulu, dernek tüzüğü ve dernekler mevzuatı çerçevesinde genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek asil üyelerinden oluşur.                   

Genel Kurulun Toplanma Zamanı

Madde 19 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir ekim ayında, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.                

Çağrı Usulü

Madde 20 – Çağrı Usulü; Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.                

Toplantı Yeri

Madde 21 – Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da, yönetim kurulunca veya mahkemece çağrı konusunda yetkilendirilen üyelerce belirlenen adreste yapılır.                

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 22 – Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlarının alınabilmesi için ise üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yukarıdaki çoğunluk aranmaz, ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, hiçbir şekilde Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak tüzük değişikliği kararları ile derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.                

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 23 – Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak ve kimliklerini göstererek toplantı yerine girerler. Tüzüğün 22. maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na tevdi edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 24 – Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı talebiyle, görüşülmesi istenen başkaca konuların gündeme alınması zorunludur.                

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 25 –  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

A) Yönetim Kurulu Başkanı ve 10 üyesi ile Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi,

B) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

C) Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,

D) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

E) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, üzerinde üçüncü kişiler lehine bir ayni hak tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

F) Derneğin amacına katkıda bulunmak veya faaliyetini sürdürebilmesi için gerektiğinde Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi,

G) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,

H) Derneğin üst kuruluşlara katılması veya bunlardan ayrılması,

I)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olması veya bunlardan ayrılması,                   

J) Tüzüğün 7/a maddesine göre askı süresi içindeki onursal üyelerin Yönetim kurulunun teklifi veya genel kurulun beşte birinin yazılı istemi üzerine asil üyeliğe geçirilmesi,                   

K)Kesin İhraç kararı verilen üyelerin itirazlarını görüşüp karara bağlamak,                   

L)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

M) Dernekler mevzuatına göre sandık kurulmasına karar vermek,

N) Derneğin feshedilmesi,

O) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 26 – Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma Divan Başkanının tercihine göre gizli veya açık olarak yapılabilir. Ancak Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile diğer organların üyelerinin seçimi mutlaka gizli oyla yapılır. Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli oylamada ise, seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış oy pusulaları ve zarfları dernek kaşesiyle damgalanmış olarak hazırlanır; üyelerce doldurulan pusulalar zarfa konarak kapatılır ve kapalı zarflar içi boş bir kaba atılır. Toplanan oylar oy verme işleminin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak sayılır ve sayımın neticesi tutanakla tespit edilir. Genel kurul hariç diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.                

Yönetim Kurulu

Madde 27- Yönetim Kurulu, genel kurulca 3 yıllık görev süresi için gizli oyla seçilen 11 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren bir kişi tekrar seçilebilir. Her yönetim kurulu üyesi, toplantılara bizzat katılmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu salt çoğunluğun katılımı ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarma ve kesin ihraç kararı için üye tam sayısının üçte ikilik çoğunluğu ile karar verir. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulu başkanı gerekli görürse kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan bir Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliği düşmüş sayılır ve yerine yedek üye geçer.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

A) Yönetim Kurulu seçiminden sonra, ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla iki başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter seçmek,

B) Dernek merkezinde ayda en az bir kez önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanmak,                

C) Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermek,

D) Derneği üçüncü kişilere karşı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek; icra ve danışma kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,                

E) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

F) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

G) Genel kurulun aldığı kararları yürütmek,

H) Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak staj, eğitim, spor veya benzeri ihtisas komisyonlarının kurulmasına karar vermek, bu komisyonlara başkan atamak, bu komisyonların çalışmalarını denetlemek ve gerekirse sona erdirmek,                

I) Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,

J) Dernekte çalışacak kişileri işe almak, maaşlarını belirlemek ve gerektiğinde işten uzaklaştırmak.                 

K) Derneğin alacaklarını tahsil etmek, haklarını korumak

L)Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda kurulacak İktisadi İşletmelerin Yönetim ve Denetim şekillerini oluşturmak, idari kadrolarını atamak, İktisadi İşletmelerin temsil ve ilzamına ilişkin kararları almak, İktisadi İşletmelerin çalışma ve uygulama kurallarını tayin ve tespit etmek.                

M)Derneğin ve İktisadi İşletmenin işleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, İşletmenin ve Derneğin amacının gerçekleşmesi için orta ve kısa vadeli kredi kullanmak, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, fek ve tadil etmek, finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak.                

N) Derneğin amacına katkıda bulunmak amacıyla şirketler, iktisadi işletmeler, üçüncü kişiler ile sözleşme veya protokol yapmak, sponsor almak veya vermek                

O) Üyelik başvurularının kabul veya reddine karar vermek,

P) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ziyaretlerde bulunmak,

R) Dernek tüzüğünün amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı tutum ve davranış içinde bulunan üyelerin durumunun incelenmesini disiplin kurulundan istemek, disiplin kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak,

S) Galatasaray Spor Kulübüne bütün branşlarında sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlerde spor okulları açmak

T) Galatasaray Spor Kulübünden dernek adına loca, kombine almak

U) Galatasaray Spor Kulübüne bağlı GSYİAD, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,

V) Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal açılmasına karar vermek, açılan lokale sorumlu müdür tayin etmek, lokal müdürünü ücretli veya fahri olarak görevlendirmek,                

Y) Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usullerini belirlemek,                

Z) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 28 – Yönetim kurulu üye sayısı, üyelikteki boşalmalar üzere göreve çağrılan yedek üyelerin de katılımına rağmen asıl üye sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine yetkili Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri içinden seçeceği üç kişiyi 1 ay içinde genel kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.                

Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Madde 29 – Denetleme Kurulu genel kurulca dernek üyeleri arasından 3 yıllık görev süresi için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul; derneğin, bu tüzükte gösterilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdüreceği çalışmalar doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Disiplin Kurulu

Madde 30 – Disiplin Kurulu genel kurulun dernek üyeleri arasından 3 yıllık görev süresi için seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne amaçlarına Genel kurul ve Yönetim kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyelerin durumlarının incelenmesi için kendisinden istenen görüşü hazırlar ve bir raporla yönetim kuruluna sunar ve 15 gün içinde yazılı olarak üyeye tebliğ eder. Kararları tavsiye niteliğindedir.

Disiplin kurulu seçimden sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir kâtip seçer. Seçim sonucu, disiplin kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile yönetim kuruluna bildirilir. Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye kurula başkanlık eder.

Diğer Kurullar

Madde 31 – Dernekte başka kurul ve organlar da ihdas edilebilir. Ancak bu organlara hiçbir şekilde genel kurul, denetleme kurulu ve yönetim kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.                

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 32 – Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliği’ne yazı ile bildirilir.                

DERNEĞİN GELİRLERİ VE KAYIT DÜZENİ

Madde 33 – Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

A) Üyelerin derneğe giriş aidatları ve yıllık aidatlar,

B) Dernekçe yapılan yayınlardan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışmaları, konferans ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,                

C) Derneğin mal varlığı değerlerinden elde edilen gelirler,

D) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile Derneğe       yapılan bağışlar ve yardımlar,

E) Kurulmuş olan işletme, sosyal tesis veya lokal yoluyla elde edilecek gelirler,

F) Derneğe sponsor olan iktisadi işletme, vakıf, şirketler ve üçüncü kişilerden elde edilecek gelirler.

Dernek, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. Üyeler, yönetim kurulunca günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve yıllık aidatı muntazaman öder.

Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.                

Aidat Miktarı

Madde 34 – Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayında yapılacak ilk toplantıda belirlenir. Üyeliğe giriş ve yıllık aidatlar döviz cinsinden kararlaştırılamaz. Yıllık aidatlar, her yıl Eylül ayının son iş günü saat 19.00’a kadar derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına nakden veya havale yahut EFT suretiyle ya da doğrudan dernek veznesine ödenebilir. Aidat ve diğer borçların süresi içinde ödenmemesi halinde tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödenecek asıl borç miktarına kanuni temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Dernek lokalinden, dernek hizmetlerinden ve hiçbir üyelik hakkından yararlanamaz.

Defter, Kayıtlar ve Hesap Dönemi

Madde 35 – Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Gelir ve giderler ilgili deftere sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar üye kayıt defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve muntazaman tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.                   

Derneğin Borçlanması

Madde 36- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurulca yetki verilmesi ve yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinin bir ya da birkaçının müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapılabilir. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli genel kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.                

Derneğin İç Denetim Şekli

Madde 37 – Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde, bir yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna dernek kayıtları denetletilir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları yönetim kurul’una ve denetim kurul’una verilir. Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları denetleme kurul’unca değerlendirilir. Denetim kurulu, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde 7 gün içinde yönetim kurul’una ve toplandığında genel kurula sunar. Uygulama denetleme kurulunun görüşü doğrultusunda yürütülür. Denetleme kurulu gerekli gördüğü hususlarda genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.                

Beyanname Verme Yükümlülüğü

Madde 38 – Dernek, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, mevzuat kapsamında düzenleyeceği beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar yetkili idarî kuruluşa vermekle yükümlüdür.                

Tüzük Değişikliği

Madde 39 – Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konulmak ve en az 15 gün önceden değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzükte değişiklik yapılabilir. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.                

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 40 – Dernek genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi hallerinde, genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne bırakılır. Tasfiye ve intikal işlemleri son yönetim kurulunca yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 41 – Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medenî Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Tüzüğü ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Geçici Madde Derneğin kurucuları ile ilk genel kurulda organlar oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek, ilk genel kurul oluşturulana kadar iş bu tüzükteki tüm yetkileri kullanacak olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.                

Platform

Madde 42 – Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Galatasaray Spor Kulübüne bağlı diğer GSYİAD, dernek ve vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.                   

Sandık Kurulması

Madde 43 – Dernek; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilir.                   

Lokal

Madde 44 – Dernek,  üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle ve yönetim kurulu kararıyla lokal açabilir. Dernek; başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. Dernek lokali yönetim kurulunca Dernekler kanunu yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir.                

Temsilcilik Açma

Madde 45 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.                

Geçici Madde

Geçici Yönetim Kurulu

Derneğin kurucuları ile ilk genel kurulda organlar oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek, ilk genel kurul oluşturulana kadar iş bu tüzükteki tüm yetkileri kullanacak olan geçici yönetim kurulu ve üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

ADI VE SOYADI                                                          ÜNVANI

1- OĞUZHAN KABASAKAL                     – Yönetim Kurulu Başkanı

2- ATAKAN ÇELİK                                   – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3- MEHMET ÇAKMAK                             – Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter

4- CENGİZ YAŞAR                                   – Yönetim Kurulu Üyesi

5- SAVAŞ BAYTOK                                   – Yönetim Kurulu Üyesi

6- YASEMİN KILIÇ                                    – Yönetim Kurulu Üyesi

7- HANDE ELİF ACAR                              – Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 45 (kırkbeş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)